MVO-statusmetingen

 

We onderscheiden in ons model 7 stappen. Deze stappen kunnen in de praktijk geheel of gedeeltelijk overlappen en natuurlijk
1.Initiele organisatie- en stakeholderdiagnose
Op basis van interviews en “deskresearch” maken we een eerste dwarsdoorsnede van de organisatie. Daarbij kijken we ook al met welke belanghebbenden/belanghebbende groepen (stakeholders) de organisatie te maken kan hebben.
2.MVO-kernprofiel bepalen op basis van relevantie en significantie
Het klinkt ingewikkelder dan het is: Gezamenlijk wordt per MVO-thema bepaald welke onderwerpen binnen dat thema van toepassing zijn en hoeveel waarde deze onderwerpen toegekend moet worden. 
Deze bepaling wordt gekwantificeerd waardoor heel transparant inzicht in het belang van deze MVO-onderwerpen gegeven kan worden. Dit maken wij op grafische wijze voor u zichtbaar.
3. Het bepalen van MVO-prioriteiten op basis van de mate van invloed en financieel-economische overwegingen
Zowel de invloed die u c.q. uw organisatie kan uitoefenen op invulling van MVO-onderwerpen als de financieel-economische gevolgen daarvan bepalen welke prioriteiten u stelt bij het implementeren van MVO-plannen. De prioriteitstelling is van belang om slimme keuzes te maken in wat u eerst doet en wat u nog even laat liggen.
4. Nadere diagnose MVO-prioriteiten
In een nadere diagnose van de gedefinieerde prioriteiten wordt gezamenlijk bekeken in hoeverre invloedsfactoren uit stap 3 zodanig te beïnvloeden zijn waardoor prioriteiten anders kunnen of moeten worden ingedeeld. Daarnaast is een actieve consultatie van stakeholders noodzakelijk om vast te stellen wat de visie van de stakeholders op relevantie en significantie is. Kunnen verschillen in visies tussen stakeholdergroepen onderling of stakeholdergroepen en de organisatie leiden tot knelpunten in het MVO-verbeterproces ? En tot welke hoogte kan en mag de visie van stakeholdergroepen van invloed zijn op de prioriteitstelling en de samenstelling van stakeholdergroepen ?
5.Nadere organisatiediagnose: organisatiekenmerken, onder en bovenstroom, ambitie
Gedurende stap 5 bepalen we in hoeverre onder andere de cultuur en de marktpositie van de organisatie, alsook de ambities invloed hebben op het succesvol implementeren van MVO-programma’s.  We zien namelijk maar al te vaak dat plannen uiteindelijk niet leiden tot het beoogde resultaat en dat vooral de hiervoor genoemde elementen daar debet aan zijn.
6. Overgang naar implementatie, verbetering
In fase 6 worden de resultaten van de eerste vijf stappen verwerkt in MVO-beleid en –strategie en MVO-programma’s. Veelal zullen zeker in deze fase workshops worden georganiseerd om het succes van de programma’s te ondersteunen.
7. Meten, monitoren, evalueren, rapporteren
Cruciaal onderdeel van het hele traject is het meten, monitoren, evalueren en bijstellen van de programma’s. Door steeds wijzigende inzichten in en rondom de organisatie moet de vinger aan de pols worden gehouden. Daar waar nodig is bijstelling noodzakelijk.
Een niet te onderschatten aspect van het hele model is de communicatie over de eigen MVO-inspanningen. Wat en hoe communiceren we naar onze stakeholders toe ?
Dit 7-stappen-model wordt door middel van workshops, voorlichtingssessies en dergelijke ondersteund. Het gebruik van deze ondersteunende activiteiten is geheel maatwerk en wordt in onderling en goed overleg tussen u en de consultant afgestemd.

Voor ons is de ISO 26000-richtlijn een belangrijke basis geweest voor het ontwikkelen van inventarisatiemodellen waarmee wij kunnen vaststellen wat u allemaal op het gebied van MVO al doet en welke kansen er liggen om nog meer te doen.

Alle modellen gaan uit van de zeven kernthema's van de ISO 26000 waarmee we kunnen waarborgen dat onze inventarisaties echt MVO-breed zijn.

Wij hebben momenteel de beschikking over 3, door onszelf ontwikkelde inventarisatie-instrumenten:

1. Het MVO Groeimodel

2. De MVO-diagnose

3. De Quick Scan MVO Prestatieladder

 

Het MVO Groeimodel

Dit instrument hebben we speciaal voor het MKB ontwikkeld, omdat met name het MKB de behoefte heeft aan een praktische insteek, een praktisch overzicht van de MVO-status van uw bedrijf en praktische maatregelen om uw MVO-status verder te ontwikkelen.

Het groeimodel laat zien waar u met betrekking tot MVO staat. We onderscheiden daarin 4 groeifases:

a. De basisfase

b. De organisatorische fase

c. De overgangsfase

d. De MVO fase

U kunt deze vier fases eigenlijk als mijlpalen zien. Per thema wordt grafisch zichtbaar wat de ontwikkelingsfase is waarin uw bedrijf verkeert. Daar waar kansen zijn om verder in te groeien geven wij praktische adviezen hoe u daar vorm aan kunt geven. Haalbaarheid is daarin het kernbegrip, maar ook daar waar mogelijk inzicht in wat u ervoro terugkrijgt, waaronder bijvoorbeeld kostenvermindering.

 

De MVO Diagnose

Dit instrument gaat aanzienlijkverder dan het MVO Groeimodel. De MVO diagnose is bedoeld om naast een meer gedetailleerde inventarisatie van de MVO-status van uw bedrijf ook de veranderdrempels in uw oranisatie in kaart te brengen. Het groeien in MVO kan namelijk alleen succesvol zijn indien de organisatie daarin meegroeit en dus verandert. De zogenaamde "mindset" van directie, management en uitvoerende medewerkers moet zodanig open zijn dat MVO-activiteiten ook daadwerkelijk door deze genoemde groepen worden gedragen. Naast een kwantitatieve uitslag waar uw organisatie staat met betrekking tot MVO, brengen wij dus ook de voorwaarden voor succes voor u in kaart. De kans tot succes wordt daarmee dan ook aanzienlijk groter. Logischerwijze is een onderdeel van deze diagnose ook een uitgebreide stakeholderdiagnose.

 

De quick scan MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is momenteel qua volume de meest bekende MVO norm. De prestatieladder is vervat in een managementsysteem en opgedeeld in 5 stappen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze pagina MVO keurmerken en -verklaringen.

Met onze quick scan kunnen we snel voor u bepalen waar u staat op de prestatieladder. Deze scan kunnen wij in veel gevallen gratis voor u uitvoeren. Neem gerust contact op om hierover meer te weten te komen.