CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder speelt een steeds grotere rol in het aantoonbaar maken van de prestaties ten aanzien van CO2-reductie. Ontwikkeld door Prorail is inmiddels dit certificatieproduct in eigendom gekomen van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Inmiddels is duidelijk geworden dat ook Rijswaterstaat met dit instrument gaat werken en de eis om te voldoen aan de CO2-Prestatieladder bij haar leveranciers gaat leggen. De verwachting dat het gebruik van dit instrument zich als een olievlek gaat uitbreiden.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. De doelstelling is dan ook bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot (en die van hun leveranciers) te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.
Het gaat daarbij met name om:

1. energiebesparing

2. efficient gebruik maken van materialen, en

3. gebruik van duurzame energie

Een belangrijke kracht van dit instrument is dat 2 uitgangspunten gelden:

a. een maximale gerichtheid op praktische resultaten en innovatie

b. zo min mogelijk inperking van het praktisch handelen in de onderneming.

De ladder bestaat uit 5 niveau's met een eigen set van eisen. Niveau 1 is het laagste niveau, niveau 5 het hoogste.

 Triple Square helpt u op snelle en adequate wijze het door u beoogde niveau te behalen, afhankelijk van de mogelijkheden binnen uw organisatie. Daartoe zullen wij eerst een nulmeting uitvoeren waaruit al snel duidelijk wordt welk niveau voor u haalbaar is. Op basis van die resultaten gaan wij gezamenlijk een implementatietraject in om zodoende uw ambities waar te kunnen maken.